مصوبات
خودداری از خرید کالا خارجی دارای تولید مشابه داخلی

خودداری از خرید کالا خارجی ...

DownloadFile Attachment File
Written By  arshadi In 1393/04/01     Exportation Date : 1393/03/11
تصویب نامه هیات وزیران دررابطه بانصاب معاملات موضوع ماده3قانون برگزاری مناقصات

تصویب نامه هیات وزیران دررابط ...

DownloadFile Attachment File
Written By  hadadi In 1393/03/13     Exportation Date : 1393/02/30
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

...
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1393/01/26
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون ...

DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1393/01/24
آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

...
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1393/01/24
آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

...
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1393/01/24
آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

...
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1393/01/17
آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

...
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1392/12/28
ضوابط اجرايي قانون بودجه 93
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1392/12/28
آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

...
DownloadFile Attachment File
Written By  admin In 1393/03/13     Exportation Date : 1392/12/28
اولین <<1 - 2>> آخرین
     
All Rights Reserved For Ghavanin.Frrw.ir .©2013 AftabCMS