قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران DownloadFile Attachment File
Number : 44603/333
Group : قوانین و مقررات       Approval Source: مصوبات مجلس شورا       Magistrate: نا مشخص

قانون7 نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران