خودداری از خرید کالا خارجی دارای تولید مشابه داخلی DownloadFile Attachment File
Number : 26725
Group : مصوبات       Approval Source: مصوبات هیات وزیران       Magistrate: نا مشخص

خودداری از خرید کالا خارجی دارای تولید مشابه داخلی