آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور DownloadFile Attachment File
Number : 14485
Group : آیین نامه ها       Approval Source: مصوبات هیات وزیران       Magistrate: نا مشخص

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور