تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي DownloadFile Attachment File
Number : 22643/ت50143هـ
Group : آیین نامه ها       Approval Source: مصوبات هیات وزیران       Magistrate: نا مشخص

تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي